stz_logo 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Estezet Mystery Clients, hierna te noemen Estezet, en een opdrachtgever waarop Estezet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.      Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Estezet, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt afgewezen.

5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Estezet en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijsopgaven

1.      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.      De door Estezet gemaakte prijsopgaven zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Estezet is slechts aan de prijsopgaven gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.      Voor zover de aanvaarding afwijkt van het in de prijsopgave opgenomen aanbod is Estezet daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Estezet anders aangeeft.

5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Estezet niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.      Aanbiedingen of prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1.    Estezet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Estezet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten daarvan komen voor rekening van Estezet.

3.      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Estezet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Estezet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Estezet zijn verstrekt, heeft Estezet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.      Estezet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, voorzover Estezet is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Estezet kenbaar behoorde te zijn.

5.      Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Estezet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.      Indien door Estezet of door Estezet ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.      Opdrachtgever vrijwaart Estezet voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1.      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Estezet zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Estezet de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

4.      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Estezet daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.      In afwijking van lid 3 zal Estezet geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Estezet kunnen worden aangerekend.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.      De overeenkomst tussen Estezet en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.      Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. De in de overeenkomst genoemde tijdstippen van aanvang of voltooiing van de daar in genoemde werkzaamheden, alsmede de genoemde tijdstippen voor het ter beschikking stellen van de resultaten gelden steeds bij benadering.

Artikel 6 Honorarium

1.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2.      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van Estezet voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.      Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

4.      Bij alle opdrachten worden de gemaakte kosten periodiek in rekening gebracht. Tegen overlegging van de betreffende bewijsstukken.

5.      Indien Estezet met opdrachtgever een vast honorarium of (uur)tarief overeenkomt, is Estezet niet gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.      Estezet is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen met meer dan 5% zijn gestegen.

7.      Bovendien mag Estezet het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en niet toerekenbaar is aan Estezet, dat in redelijkheid niet van Estezet mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Estezet zal de opdrachtgever in dat geval vooraf van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Estezet zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling

1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Estezet op de factuur aan te geven wijze in euro's. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.      Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Estezet op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.      Estezet heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Estezet kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Estezet kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door Estezet geleverde zaken blijven eigendom van Estezet totdat de opdrachtgever verplichtingen uit alle met Estezet gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.      De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Estezet zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.      Door Estezet geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5.      Voor het geval dat Estezet zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Estezet of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Estezet zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

1.      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Estezet. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Estezet in staat is adequaat te reageren.

2.      Indien een klacht gegrond is, zal Estezet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Estezet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 10 Opzegging

1.      Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Estezet recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Estezet zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

2.      Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Estezet, zal Estezet in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

3.      Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Estezet extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1.      Estezet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-          Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-          na het sluiten van de overeenkomst Estezet ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-          opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.      Voorts is Estezet bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.      Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Estezet op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Estezet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.      Estezet behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.      Indien Estezet aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde op eerste verzoek van Estezet binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.      Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Estezet het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.      Indien Estezet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.      Indien Estezet aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 5000,- (Zegge: vijfduizend euro).

3.      In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-          de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-          de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Estezet aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Estezet toegerekend kunnen worden;

-          redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.      Estezet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Estezet of zijn medewerkers.

Artikel 14 Vrijwaringen

1.      De opdrachtgever vrijwaart Estezet voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.      Indien opdrachtgever aan Estezet informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht

1.      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Estezet geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Estezet niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3.      Estezet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Estezet zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.      Voorzoveel Estezet ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Estezet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geheimhouding

1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Estezet gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Estezet zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Estezet niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.      Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Estezet zich de rechten en bevoegdheden voor die Estezet toekomen op grond van de Auteurswet.

2.      Alle door Estezet verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Estezet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.      Estezet behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 Overname personeel

De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Estezet, medewerkers van Estezet of van ondernemingen waarop Estezet ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 20 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Estezet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Estezet het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Estezet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.Over ons
Voor U
Werkwijze
Rapportage
Voordelen
Kosten
Mysteryshoppers
Algemeen

Site Map